Spolek Neposedíme z. s. je registrován ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L 21922. Spolek byl založen 9. září 2010 jako občanské sdružení Neposedíme, o.s.

Neposedíme z. s. je spolek ve smyslu ustanovení §214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. Neposedíme z. s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je podpora zapojení lidí s pohybovými obtížemi do života společnosti a jejich orientace v bezbariérovosti prostředí.

Posláním spolku je zejména:

 • realizace projektů k usnadnění pohybu osob s tělesným postižením,
 • zvyšování informovanosti a rozvoj mobility osob tělesně postižených,
 • přispívání k redukci architektonických, dopravních a psychických bariér.

Spolek:

 • shromažďuje a zveřejňuje informace o možnostech bezbariérového užívání objektů v Praze, České republice i jinde ve světě,
 • shromažďuje a zveřejňuje informace o možnostech bezbariérového pohybu osob s tělesným postižením, zejména osob na invalidních vozících,
 • shromažďuje a zveřejňuje informace o doplňkových službách spojených s pohybem tělesně postižených osob, především v oblasti cestování, zejména o možnostech pronájmů dopravních prostředků, pronájmů technických a osobních pomůcek, o možnostech přepravy, o možnostech zajištění osobní asistence a průvodců apod.,
 • shromažďuje a zveřejňuje informace o přístupnosti památek a dalších veřejně přístupných objektů, včetně přírodních zajímavostí,
 • organizuje setkávání tělesně postižených osob se zájmem o cestování,
 • zprostředkovává komunikaci mezi tělesně postiženými osobami se zájmem o cestování navzájem, mezi tělesně postiženými osobami se zájmem o cestování a poskytovateli ubytování a dalších služeb pro tělesně postižené osoby,
 • zpřístupňuje shromážděné informace dostupnou formou na internetu,
 • vyvíjí vzdělávací činnosti o možnostech cestování, o právech a povinnostech s ním spojených,
 • podílí se na vytváření bezbariérového prostředí pro osoby s tělesným postižením.

Více o spolku na http://www.neposedime.cz/index.php/o-nas.

V Neposedíme z. s. se zaměřujeme na tři oblasti, které zpracováváme ve třech projektech:

 • webový portál s informacemi o možnostech cestování lidí s pohybovými obtížemi – www.neposedime.cz
 • monitorování možností bezbariérového ubytování v Praze a přístupnosti dalších objektů spojených s cestováním nebo každodenním pohybem vozíčkářů v Praze – www.flyabout.cz
 • sledování bezbariérovosti prostředí, vytváření bezbariérového prostředí a pomoc s odstraňováním bariér - www.mapabarier.cz

 

: 22856544

Bankovní spojení:

239 798 237 / 0300

 

Sídlo a korespondenční adresa:

Neposedíme z. s.

Kpt. Stránského 996/2

Praha 14

198 00

 

Spolek navenek zastupuje předseda Roman Folvarský. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku.

Kontakt

 

Ministerstvo pro místní rozvoj
Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.