4. Výkopy a staveniště

 

4.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

Při nedodržení průchozího prostoru podle bodu 1.0.2. této přílohy nebo při celé uzavírce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa a to včetně přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena mezinárodním symbolem přístupnosti podle bodu 1 přílohy č. 4 k této vyhlášce.

U výkopu nebo staveniště je nutné zachovat průchozí prostor, kterým se může vozíčkář bezpečně pohybovat. Minimální průchozí prostor pro projetí vedle výkopu nebo staveniště je 900 mm.

Prostor na objetí výkopu

Pokud není možné dodržet minimální průchozí prostor nebo pokud je komunikace zcela uzavřena, musí být vytvořena bezpečná náhradní bezbariérová trasa (v přiměřené vzdálenosti od překážky). Pokud uzavírka vyžaduje přecházení vozovky, musí být zřízen bezbariérový přechod (včetně nájezdu na oba chodníky; chodník, na který se náhradní trasa směřuje, musí být použitelný pro vozíčkáře, tj. musí existovat ještě další bezbariérový sjezd z tohoto chodníku). Náhradní trasa pro vozíčkáře musí být označena piktogramem vozíčkáře. Upozornění na uzavření komunikace musí být umístěno včas, aby vozíčkář mohl zvolit náhradní trasu a nemusel se daleko vracet.

Na následující fotografii je plná uzavírka chodníku. Před stavbou není zřízena náhradní trasa, z chodníku není možné sjet (vysoký obrubník a zaparkované automobily). Chodník je součástí přístupové trasy od zastávky MHD k domu zvláštního určení. Vozíčkář neznalý aktuální situace ujede zhruba 250 m z prudkého kopce (místy klesání až 7,5 %), uvidí uzavírku chodníku, musí se vrátit zpět do prudkého kopce a náhradní trasou – nikde neoznačenou – dojet k domu zvláštního určení. Celkem ujede 440 m navíc a překoná převýšení 16 m.

Ukázka nevhodně uzavřeného chodníku

Podobným problémem je umísťování velkoobjemových kontejnerů na chodníky, kdy kontejnery nelze objet nebo jen velmi obtížně. Na následující fotografii kontejner zabírá celou šířku chodníku a je umístěný za zatáčkou tak, že vozíčkář ho uvidí na poslední chvíli a musí se vrátit zpět k nejbližšímu sjezdu a kontejner objet po vozovce mezi automobily. K objetí kontejneru musí ujet 2 x 40 m v prudkém kopci.

Ukázka chodníku zabraného kontejnerem

Na této fotografii je kontejner umístěn na chodník, přičemž prostor pro projetí vozíku je zúžen na 55 cm a pro vozíčkáře je nedostačující. Vozíčkář se musí vrátit zpět k nejbližšímu sjezdu z chodníku ve vzdálenosti 270 m. Celá objízdná trasa měří 540 m.

Ukázka zúženého prostoru na chodníku

 

4.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. Pro pochozí rošt platí obdobně bod 1.1.3. přílohy č. 1 k této vyhlášce.

Lávka přes výkop musí být umístěna tak, aby na obou stranách lávky byl zachován manipulační prostor 1500 x 1500 mm pro případné otočení vozíku a pro nasměrování vozíku pro bezpečné najetí na lávku. Lávka musí mít šířku minimálně 900 mm a výškový rozdíl pro najetí na lávku nesmí být větší než 20 mm. Pokud je pro lávku použitý pochozí rošt, rozměry mezery roštu ve směru pohybu nesmí být větší než 15 mm. Aby vozík nesjel z lávky, musí být lávka opatřena soklem vysokým minimálně 100 mm nebo zábradlím, přičemž spodní tyč zábradlí musí být ve výšce od 100 do 250 mm nad pochozí plochou (po obou stranách lávky). Na následujícím obrázku je zábradlí vysoké 1100 mm, což je výška zábradlí pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením (viz bod 4.2. a bod 1.2.10 přílohy č. 1).

Lávka přes výkop

 

4.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

Pro označení výkopů, okrajů lávek na nich a stavenišť platí obdobně bod 1.2.10. přílohy č. 1 k této vyhlášce.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj
Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.