3. Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

 

3.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

Stavby se přednostně vybavují výtahy. Šikmé nebo svislé zdvihací plošiny se použijí jen v odůvodněných případech u změn dokončených staveb. Šikmou zdvihací plošinou se rozumí především schodišťový výtah.

 

3.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

3.1.1. Volná plocha před nástupními místy do výtahů musí být nejméně 1500 mm x 1500 mm.

Pro přístup k výtahu je nutné zachovat volnou manipulační plochu 1500 x 1500 mm. Pro umístění manipulační plochy (osy manipulační plochy) je rozhodující umístění ovládačů pro přivolání výtahu. Aby ovladač byl v dosahu osoby na vozíku, ovladač musí být umístěn nejméně 500 mm od hrany manipulační plochy. Ovladač by měl být umístěn ve výšce minimálně 800 mm a maximálně 1200 mm nad podlahou.

 

3.1.2. Šachetní a klecové dveře výtahu musí být provedeny jako samočinné vodorovně posuvné dveře. Klec výtahu musí mít šířku nejméně 1100 mm a hloubku nejméně 1400 mm. Šířka vstupu musí být nejméně 900 mm. Ve stavbě pro internát pro osoby s těžkým pohybovým postižením a ve stavbě pro domov pro osoby s těžkým pohybovým postižením musí mít alespoň jedna klec výtahu rozměry nejméně 2000 mm x 1400 mm; ve stavbě pro nemocnici musí mít alespoň jedna klec výtahu šířku nejméně 1400 mm a hloubku nejméně 2300 mm. Šířka těchto vstupů musí být nejméně 1100 mm. V odůvodněných případech u změn dokončených staveb může být klec výtahu zmenšena až na šířku nejméně 1000 mm a hloubku nejméně 1250 mm. Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm.

Minimální rozměry výtahů jsou dány typem staveb, ve kterých jsou výtahy instalovány.

Novostavba

Klec výtahu novostavby musí být široká minimálně 1100 mm a hluboká 1400 mm, přičemž šířka vstupu musí být minimálně 900 mm. Pro přístup k výtahu je nutné zachovat volnou manipulační plochu 1500 x 1500 mm.

 

Internát nebo domov pro osoby s těžkým pohybovým postižením

Klec výtahu v internátu nebo domově pro osoby s těžkým pohybovým postižením musí být široká minimálně 2000 mm a hluboká 1400 mm, přičemž šířka vstupu musí být minimálně 1100 mm. Pro přístup k výtahu je nutné zachovat volnou manipulační plochu 1500 x 1500 mm.

 

Nemocnice

Klec výtahu v nemocnici musí být široká minimálně 1400 mm a hluboká 2300 mm, přičemž šířka vstupu musí být minimálně 1100 mm. Pro přístup k výtahu je nutné zachovat volnou manipulační plochu 1500 x 1500 mm.

Změna dokončené stavby

V odůvodněných případech, při změně dokončených staveb, může být minimální šířka klece výtahu 1000 mm a  hloubka 1250 mm, přičemž šířka vstupu musí být minimálně 800 mm. Pro přístup k výtahu je nutné zachovat volnou manipulační plochu 1500 x 1500 mm.

 

3.1.3. Požadavky na provedení a umístění ovladačů výtahu a požadavky na zařízení v kleci výtahu stanoví příslušné normové hodnoty. Sklopné sedátko v kleci výtahu musí být v dosahu ovladačů.

Výtahová klec určená pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu musí obsahovat minimálně toto vybavení:

  • vodorovné madlo alespoň na jedné stěně výtahové klece, přičemž výška nad podlahou musí být 900 mm;
  • sklápěcí sedátko široké minimálně 400 – 500 mm a hluboké minimálně 300 – 400 mm, přičemž výška sedátka je 500 mm nad podlahou; sedátko ve sklopené poloze nesmí omezovat použití výtahu; sedátko musí být umístěno tak, aby osoba sedící na sedátku dosáhla na ovládací panel;
  • u výtahů rozměrů 1000 x 1250 mm a 1100 x 1400 mm musí být instalováno zrcadlo či obdobné zařízení, kterým by se daly sledovat překážky při výstupu z kabiny nebo směr pohybu vozíku v kleci – ve výtazích těchto rozměrů není možné se s vozíkem otočit, proto vozíčkář musí vyjíždět pozpátku;
  • panel s ovladači pro volbu stanic, ovladači otevírání dveří a ovladačem nouzové signalizace musí být umístěn tak, aby osa ovladače nouzové signalizace a ovladačů otevírání dveří byla ve výšce minimálně 900 mm nad podlahou;
  • ovladače pro volbu stanic při vodorovném uspořádání musí být seřazeny v jedné řadě odleva doprava;
  • ovladače pro volbu stanic při svislém uspořádání musí být seřazeny odspoda nahoru a při více řadách odleva doprava a pak odspoda nahoru.

Ovladač pro přivolání výtahu musí být umístěn v rozmezí od 800 mm do 1200 mm nad podlahou.

 

Možnost umístění vybavení klece výtahu v novostavbě

U výtahů rozměrů 1000 x 1250 mm a 1100 x 1400 mm musí být instalováno zrcadlo či obdobné zařízení, kterým by se daly sledovat překážky při výstupu z kabiny nebo směr pohybu vozíku v kleci – ve výtazích těchto rozměrů není možné se s vozíkem otočit, proto vozíčkář musí vyjíždět pozpátku.

 

 

 

Možnost umístění vybavení klece výtahu v internátu nebo domově pro osoby s těžkým pohybovým postižením

 

 

Možnost umístění vybavení klece výtahu při změně dokončené stavby

U výtahů rozměrů 1000 x 1250 mm a 1100 x 1400 mm musí být instalováno zrcadlo či obdobné zařízení, kterým by se daly sledovat překážky při výstupu z kabiny nebo směr pohybu vozíku v kleci – ve výtazích těchto rozměrů není možné se s vozíkem otočit, proto vozíčkář musí vyjíždět pozpátku.

3.1.4. Volná plocha před nástupními místy na zdvihací plošiny musí být nejméně 1500 mm x 1500 mm. V odůvodněných případech mohou být tyto rozměry zmenšeny až na šířku nejméně 1200 mm a hloubku nejméně 1500 mm u nájezdu s otočením a na šířku nejméně 800 a hloubku nejméně 1200 mm u přímého nájezdu.

Zdvihací plošiny se dělí na svislé a šikmé zdvihací plošiny. Před nástupními místy u svislých plošin musí být zachována minimální volná plocha o rozměrech 1500 x 1500 mm. U svislých plošin se dveře mohou otevírat ven směrem k vozíčkáři. Při vymezení minimální volné plochy je potřeba brát v úvahu šířku dveří a směr otevírání dveří.

Minimální rozměry svislé zdvihací plošiny pro použití vozíčkářem jsou: 800 mm šířka a 1250 mm délka (pokud by měl být s vozíčkářem přepravována další stojící osoba, jsou minimální rozměry plošiny: 800 mm šířka a 1600 mm délka, má-li osoba stát za vozíkem a šířka 1100 mm a délka 1400 mm, má-li osoba stát vedle vozíku a dveře zdvihací plošiny jsou proti sobě). Šířka vstupu musí být minimálně 900 mm.

Svislé zdvihací plošiny s neuzavřenou jízdní drahou musí mít šířku minimálně 900 mm a délku minimálně 1400 mm, přičemž šířka vstupu musí být minimálně 900 mm. Maximální zdvih této plošiny může být 2000 mm.

 

 

U šikmých zdvihacích plošin je možné z důvodů nedostatečných prostor použít zmenšené rozměry volné plochy před plošinou se šířkou 1200 mm, resp. 800 mm.

Doporučené rozměry šikmých plošin jsou: 800 mm šířky a 1250 mm délky. Z toho lze odvodit doporučené minimální rozměry pro nastupování na plošinu.

 

3.1.5. Nosnost svislé zdvihací plošiny se stanoví z měrného zatížení nejméně 250 kg/m2 čisté nosné plochy. Nosnost plošiny pro vozík musí být nejméně 250 kg.

Pokud se v informačních materiálech uvádí, že stavba je vybavena plošinou, je velmi důležité uvádět i celkovou nosnost plošiny. Standardní elektrický invalidní vozík má hmotnost mezi 120 a 140 kg, ale některé vozíky mohou mít hmotnost až 200 kg. Celková hmotnost vozíčkáře s vozíkem může snadno překročit i nosnost svislé zdvihací plošiny 250 kg. Stavba pak může být pro některé vozíčkáře nepřístupná!

3.1.6. Požadavky na osvětlení, ovládací a nouzové zařízení svislé zdvihací plošiny a na ohrazení u jízdní dráhy s ohrazením stanoví příslušné normové hodnoty.

3.1.7. Nosnost šikmé zdvihací plošiny se stanoví z měrného zatížení nejméně 250 kg/m2 čisté nosné plochy. Nosnost plošiny pro vozík musí být nejméně 150 kg.

Minimální nosnost šikmé zdvihací plošiny je pouze 150 kg. Opět je velmi důležité v informačních materiálech uvádět nosnost šikmé plošiny. Plošina s nosností 150 kg je nepoužitelná pro vozíčkáře na elektrických invalidních vozících! Stavba pak zůstává pro část vozíčkářů nepřístupná!

3.1.8. Požadavky na osvětlení, ovládací zařízení, nouzovou a varovnou signalizaci šikmé zdvihací plošiny stanoví příslušné normové hodnoty.

 

Příklady:

Šikmá zvihací plošina překonává výškový rozdíl 10 schodů. Plošina má dostatečné rozměry i pro přepravu elektrického vozíku. Celková nosnost plošiny je 225 kg.

šikmá plošina

U plošiny je instalován zvonek na přivolání obsluhy. Nad zvonkem je návod na obsluhu zařízení.

návod na ovládání plošiny 

Je vhodné používat šikmé zdvihací plošiny s vyšší nosností. Tato plošina přepraví vozíčkáře s vozíkem s celkovou hmotností 225 kg. Minimální limit nosnosti šikmé zdvihací plošiny 150 kg neumožní přepravu většiny osob na elektrickém vozíku. Je žádoucí předem informovat návštěvníka o nosnosti plošiny (např. na webových stránkách).

nosnost plošiny

 

Svislá zdvihací plošina překonává převýšení 13 schodů. Před plošinou je dostatečný prostor pro manipulaci s vozíkem. 

svislá zdvihací plošina

Ohrazení plošiny tvoří zábranu před sjetím vozíku. Plošinu ovládá přivolaný personál (u plošiny schází zvonek pro přivolání obsluhy), ale může ji ovládat i sama přepravovaná osoba na vozíku.

klec svislé plošiny

 

Nebezpečná svislá zdvihací plošina! Plošina není vybavena žádnými zábranami proti sjetí vozíku.

nevhodná svislá zdvihací plošina

 

 Výtah, ve kterém není možné se s vozíkem otočit, musí být vybaven zrcadlem. Vozíčkář si při vyjíždění ven v zrcadle kontroluje směr jízdy a kontroluje si, zda za vozíkem nemá nějakou překážku. Zrcadlo je nevhodně umístěno pouze v horní polovině stěny výtahu, vozíčkář tak při vyjíždění nevidí na podlahu u výtahu, může přehlédnout předměty na podlaze nebo malé děti. Madlo je instalováno ve správné výšce. Sedátko je umístěno příliš daleko od ovládacího panelu, tím panel není v dosahu sedící osoby. Ovladač pro přivolání výtahu byl přemístěn na vhodné místo, aby byl přístupný z vozíku. Původně byl umístěn přímo na rámu výtahových dveří. Ovladač nebyl dobře přístupný, je potřeba zachovat odstup minimálně 500 mm od hrany manipulační plochy.

pohled do výtahu

 

Výtah, ve kterém není možné se s vozíkem otočit, musí být vybaven zrcadlem. Vozíčkář si při vyjíždění ven v zrcadle kontroluje směr jízdy a kontroluje si, zda za vozíkem nemá nějakou překážku. Madlo je ve výtahu vhodně instalováno kolem celé kabiny. Sedátko je umístěno naproti ovládacímu panelu, tím je panel v dosahu sedící osoby.

pohled do výtahu bez zrcadla

 

3.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

3.2.1. Ovladače v kleci výtahu a na nástupních místech do výtahu musí vyčnívat nad povrch okolní plochy nejméně o 1 mm. Reliéfní značky nesmí být ryté a vpravo od ovladače musí být příslušný Braillův znak s parametry standardní sazby. Pouze na klávesnicové ovladačové kombinaci se Braillův znak nemusí provádět. Další požadavky na provedení ovladačů výtahů a na jejich označení reliéfními značkami stanoví příslušné normové hodnoty.

3.2.2. Požadavky na optickou, akustickou a hlasovou signalizaci v kleci výtahu i ve stanicích stanoví příslušné normové hodnoty.

3.2.3. Tam, kde před vstupem do klece výtahu řídící systém signalizuje směr budoucí jízdy výtahu, musí být zajištěna informace také pro osoby se zrakovým postižením, zejména využitím hlasové fráze.

3.2.4. Vstupy z nástupišť do jízdní dráhy pro svislé i šikmé zdvihací plošiny musí být zabezpečeny jako překážka pro chodce podle bodu 1.2.10. této přílohy.

3.2.5. Chod pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků s určením jejich polohy a směru jízdy musí být signalizován hlasovým zařízením, které mohou pomocí dálkového ovládání spouštět osoby se zrakovým postižením.

Hřeben na vstupu i výstupu z pásu pohyblivých zařízení musí být proveden v kontrastní žluté barvě.

 

3.3. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se sluchovým postižením

Obousměrné dorozumívací zařízení v kleci výtahu musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby. Toto zařízení musí být označeno symbolem podle bodu 3. přílohy č. 4 k této vyhlášce.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj
Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.