Příloha č. 2 k Vyhlášce č. 398 / 2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

 

Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství

 

1. Komunikace pro chodce a vyhrazená stání

2. Přechody pro chodce, místa pro přecházení a koridory pro přecházení tramvajového pásu

3. Nástupiště veřejné dopravy a zpevněné plochy na železnici

4. Výkopy a staveniště

 

Ministerstvo pro místní rozvoj
Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.