8. Upravitelný byt, byt zvláštního určení a obytné části staveb

 

8.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

K upravitelnému bytu musí být zajištěn bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Bezbariérový přístup k upravitelnému bytu musí být zajištěn i vně stavby. Musí být zajištěn i bezbariérový přístup od zastávek veřejné dopravy.

 

8.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

8.1.1. Dispoziční řešení musí odpovídat manévrovacím možnostem vozíku a jeho bezkoliznímu průjezdu všemi místnostmi a prostory. Nejmenší plochy obytných místností a kuchyně stanoví příslušné normové hodnoty.

Nejmenší doporučené plochy obytných místností a kuchyně stanoví norma ČSN 73 4301.

Doporučené nejmenší plochy obytných místností bytů pro těžce tělesně postižené osoby v závislosti na velikosti bytu podle ČSN 73 4301:

Funkční využití obytné
místnosti
Minimální
plocha
Charakteristika bytu
Obývací pokoj bez stolování 20 m2 byt s 1 a 2 obytnými místnostmi
22 m2 byt s 3 a 4 obytnými místnostmi
24 m2 byt s více než 4 obytnými místnostmi
Obývací pokoj se stolováním 20 m2 byt s 1 a 2 obytnými místnostmi
24 m2 byt s 3 a 4 obytnými místnostmi
26 m2 byt s více než 4 obytnými místnostmi
Obývací pokoj bez stolování a 1 lůžkem 20 m2 byt s 1 a 2 obytnými místnostmi
24 m2 byt s 3 obytnými místnostmi
Obývací pokoj
se stolováním a 1 lůžkem
22 m2 byt s 1 a 2 obytnými místnostmi
Ložnice s 1 lůžkem 12 m2  
Ložnice se 2 lůžky 17 m2  

 

Doporučené nejmenší plochy kuchyní bytů pro těžce pohybově postižené osoby (manévrovací možnosti vozíku pro invalidy) v závislosti na velikosti bytu podle ČSN 73 4301:

Druh kuchyně Minimální plocha Charakteristika bytu
Pracovní kuchyň 7 m2 byt s 1 až 3 obytnými místnostmi
8 m2 byt se 4 obytnými místnostmi
10 m2 byt s více než 4 obytnými místnostmi
Kuchyně se stolováním 8 m2 byt s 1 a 2 obytnými místnostmi
12 m2 byt se 3 obytnými místnostmi
14 m2 byt se 4 obytnými místnostmi
17 m2 byt s více než 4 obytnými místnostmi
Obytná kuchyň nahrazující obývací pokoj 22 m2 byt s 1 obytnou místností
24 m2 byt se 2 obytnými místnostmi
Obytná kuchyň s 1 lůžkem, nahrazující obývací pokoj 24 m2 byt s 1 obytnou místností


Dispoziční řešení musí brát v úvahu potřeby volného pohybu vozíčkáře - musí respektovat volný manipulační prostor. Manipulační prostor pro otočení vozíku o 360° je kruh o průměru 1500 mm. Volný manipulační prostor musí být zachován při předpokládaném rozmístění nábytku. U bytů pro více než jednoho uživatele musí být dostatek prostoru pro pohyb dvou osob na vozíku.

Na následujícím obrázku je ukázka možného řešení bytu se třemi obytnými místnostmi - pro obývání dvěma vozíčkáři a eventuelně jednou chodící osobou. Manipulační prostory jsou označeny zeleně. (Poznámka - na plánku nejsou zobrazena madla na dveřích a v koupelně, s výjimkou sklopných madel u záchodové mísy.)

Byt pro dva vozíčkáře 

 

8.1.2. Vstupní dveře do bytu, vnitřní průchody a dveřní otvory musí mít šířku nejméně 900 mm.

Všechny dveře v bytě, vyjma vstupních, musí být bez prahů. Na obou stranách dveří musí být dostatečný prostor pro manipulaci s vozíkem.

Pouze u vstupních dveří do bytu může být práh, ostatní dveře uvnitř bytu musí být bez prahů. Práh vysoký maximálně 20 mm smí být i u dveří na balkón nebo lodžii.

Minimální průchozí šířka všech dveří smí být 900 mm. Pokud se uvažují dveře širší než 900 mm, je nutné si uvědomit, že pak otevíravé dveřní křídlo zasahuje hluboko do obytných prostorů. V takovém případě je vhodné uvažovat o instalaci posuvných dveří. Posuvné dveře nezabírají prostor místností, ale mohou zabírat plochu stěn, na kterých by např. mohly být zavěšeny skříňky. Proto je vhodné dveře zasouvat do pouzder ve zdi nebo za vestavné skříně.

V bytě musí být vymezen prostor pro odkládání invalidního vozíku, nejlépe v předsíni, např. za vstupními dveřmi (na obrázku vlevo za dveřmi) - vozíčkář může chtít přesedat z exteriérového na interiérový vozík. Dveře musí být opatřeny madlem (na straně opačné než jsou závěsy dveří) ve výšce 800 - 900 mm nad podlahou, zamykání dveří smí být ve výšce maximálně 1000 mm nad podlahou a klika ve výšce maximálně 1100 mm nad podlahou.

8.1.3. Obytné i pobytové místnosti, předsíně a chodby bytu musí při předpokládaném rozmístění nábytku umožňovat otáčení vozíku o 360°, tomu odpovídá kruhová plocha o průměru 1500 mm. V bytě pro více než jednoho uživatele se musí prokazovat v obytných místnostech základního charakteru, zejména u obývacího pokoje a jedné ložnice, dostatek prostoru pro pohyb dvou vozíků současně. Dále musí být vymezen prostor pro skladování vozíku.

Obytné i pobytové místnosti a také předsíň a chodby musí umožnit otáčení vozíku o 360°, a to při předpokládaném rozmístění nábytku. Pro otočení vozíku o 360° je potřeba kruhová plocha o průměru 1500 mm. U bytů pro více než jednoho uživatele se musí počítat s pohybem dvou vozíčkářů.

Pokud jsou instalovány vestavné (nebo i volně stojící) skříně, je vhodné pod nimi ponechat prostor pro podjetí stupačkami vozíku (vozíčkář se tak dostane blíže ke skříni a má větší dosah), např. zavěšením skříni na zeď - jak je vidět na obrázku ukázkového bytu v prostoru šatny.

U šatních skříní je lepší použít posuvné dveře než otevíravé dveře, které zasahují do manipulačního prostoru vozíčkáře. Skříně je možné vybavit mechanismem pro vysunutí tyče pro zavěšení šatů.

U lůžka je nutné ponechat manipulační prostor, aby vozíčkář mohl přijet k lůžku, u lůžka se otočit a přesednout na lůžko. Dostatečný manipulační prostor je potřeba i pro případné použití zdvihacích zařízení pro přesun vozíčkáře na lůžko.

 

Kuchyně je nejvíce používanou místností v bytě a musí být uzpůsobena pro použití vozíčkářem. Nejde jen o volný manipulační prostor pro pohyb na vozíku. Kuchyně musí být vybavena nábytkem a spotřebiči tak, aby byly použitelné pro vozíčkáře:

- část kuchyňské linky musí být podjízdná. Podjezd musí být zajištěn minimálně pod mycí a varnou částí. Mycí a varná část musí být umístěna v jedné ploše (mohou být umístěny např. i přes roh linky tvaru "L"). Nevhodné je např. umístění varné části na kuchyňském ostrůvku nebo na protější straně kuchyně. Vozíčkář pak např. musí přenášet hrnec s horkou vodou na slití nad svýma nohama! Prostor mezi varnou a mycí částí musí být dostatečně široký, doporučuje se až 1000 mm.

- samotná deska kuchyňské linky musí být snížena - vozíčkář obtížně manipuluje s předměty ve výšce standardní linky, při mytí nádobí ve dřezu stéká voda po rukou a předloktí do klína vozíčkáře. Výška desky se doporučuje mezi 720 až 750 mm nad podlahou. Při určení výšky desky je nutné pamatovat na to, že po instalaci dřezu (výška dřezu bývá okolo 150 mm) zůstává volný prostor pro podjetí 570 až 600 mm, což přesahuje nohy (stehna a kolena) vozíčkáře jen o několik desítek milimetrů. Proto je také potřeba trubky odpadu vést přímo ke zdi, aby nepřekážely při podjíždění desky. Dřez by měl být obestavěn tak, aby nebylo možné se ho dotknout nohama a nedošlo tak k úrazu nohou spálením horkým dřezem při vylití horké vody do dřezu. Na následující fotografii je ukázka kuchyňské linky pro vozíčkáře. V levé části je vidět dřez umístěný ve standardní výšce. Pod dřezem je sice sokl uskočený tak, aby vozíčkář mohl zajet stupačkami pod skříňku. Ale ke dřezu se musí natahovat (dřez nemůže podjet), ruce má příliš vysoko, po předloktí stéká voda do klína. Proto je na snížené části linky (vpravo vedle varné části) umístěn druhý dřez, který je vhodný pro práci vozíčkáře.

Ukázka kuchyně

(Zdroj foto: www.pelckuchyne.cz)

- někteří výrobci nabízejí kuchyňské linky, u kterých je možné elektronicky upravovat výšku pracovní desky, včetně varné a mycí části (limitujícími prvky pro volbu výšky jsou elektroinstalace, přívod vody a odvod odpadu; někteří výrobci umějí pohybovat s instalacemi v závislosti na pohybu pracovní desky).

Na následujícím videu je kuchyňská linka, u které lze elektrickým posunem regulovat výšku pracovní plochy i výšku horních skříněk (kuchyňskou linku CHEF MATE vyrábí firma PROMA REHA, s.r.o.).

 

- u spodních skříněk je nevhodné použít skříňky s policemi, protože do zadních částí polic (zejména těch níže umístěných) vozíčkář nedosáhne. Vhodné je použít šuplíky nebo výsuvné koše - na následující fotografii jsou výsuvné koše:

Spodní skříňka s výsuvnými koši

(Zdroj foto: skříňka CARGO MINI firmy Mivokor s.r.o.)

Pokud je nutné použít rohových skříněk, je vhodné použít rohové skříňky s otočným kruhovým košem nebo s výsečným otočným košem - ukázky jsou na následujících dvou fotografiích:

Otočný kruhový koš pro rohové skříňky

(Zdroj foto: otočný koš kruhový do rohové skříně firmy Mivokor s.r.o.)

Otočný výsečový koš do rohové skříňky

(Zdroj foto: otočný koš výsečový do rohové skříně firmy Mivokor s.r.o.)

Ještě lepším řešením mohou být rohové výsuvné koše:

Rohové výsuvné koše

(Zdroj foto: rohové výsuvné koše firmy Mivokor s.r.o.)

U otočných rohových skříněk je třeba věnovat pozornost použitému kování - pokud se dveře i s kováním otáčejí dovnitř skříňky, je možnost vážného úrazu prstů - viz příklad u horních skříněk.

Jak již bylo napsáno, osoba sedící na vozíku se hůře shýbá a nesnadno zvedá těžší předměty. Např. manipulace s nádobím nebo hrnci ve spodním koši myčky je obtížná. Existují myčky nádobí instalované výše nad podlahu. Tyto myčky však mají omezenou kapacitu.

- pojízdné kontejnery - pro větší variabilitu lze doporučit použití pojízdných kontejnerů. Kontejnery lze použí nejen jako úložné prostory, ale také jako mobilní odkládací plochu (pokud má kontejner vhodnou výšku, je možné ho odkládat pod pracovní plochu). Pozor - kontejner na kolečkách má tendenci na rovné podlaze odjíždět, musí se používat brzdy koleček. Ta jsou ale pro osobu na vozíku špatně dosažitelná.

- horní skříňky - musí být umístěny tak, aby byly v dosahu vozíčkáře. Doporučená maximální výška horní police je 1500 mm nad podlahou. Horní skříňky se obvykle zavěšují 350 až 400 mm nad pracovní pluchu. Pokud jsou skříňky umístěny výše nebo jsou použity vyšší skříňky, je potřeba použít skříňky se sklopnými nebo výklopnými kontejnery nebo skříňky s možností snížit výšku. Např. firma PROMA REHA vyrábí kuchyňskou linku CHEF MATE, u které je možné snižovat výšku horních skříněk - video výše.

U horních skříněk se používaly i otočné skříňky, kdy je nádobí umístěno na ploše za otočnými dvířky - po otočení vyjede dno skříňky s nádobím do volného prostoru a je možné ho pohodlně sejmout - viz následující fotografie. Otočná dvířka však měla velkou hmotnost, k otočení dvířek bylo nutné vynaložit větší sílu a po otočení dvířek mělo nádobí tendenci odstředivou silou ze skříňky vypadnout, protože dno skříňky po svém obvodu nemělo žádnou bezpečnostní zarážku. Navíc, pokud vozíčkář pro otočení dvířek skříňky musel uchopit kování ve tvaru písmene "C" a dvířka se rychleji otočila, občas nestihl pustit kování, došlo k přiskřípnutí prstů k boční stěně skříňky. (Pokud se podobná nehoda stala u otočného mechanismu spodních skříněk, která pro svoji hmotnost nabrala velkou odstředivou rychlost, docházelo k vážným úrazům prstů nebo ruky.)

Ukázka otočných dvířek horní skříňky

(Zdroj foto: bakalářská práce Bydlení s pohybovým handicapem, Štěpán Martinek, Brno 2010)

Jako vhodné úložné prostory je možné doporučit výsuvné potravinové skříně - po vysunutí dveří se zpřístupní koše. Některé mechanismy vysunuté koše k vozíčkáři i natočí (na následující fotografii je pouze ukázka mechanismu otočné výsuvné potravinové skříně; skříň se svojí výškou není příliš vhodná pro vozíčkáře).

Výsuvná potravinová skříň

(Zdroj foto: potravinová skříň otočná firmy Mivokor s.r.o.)

- elektrické spotřebiče je nutné používat takové, do kterých vozíčkář bezpečně a pohodlně dosáhne. Není vhodné používat příliš vysoké lednice a mrazáky. K lednici nebo mrazáku se vozíkem obtížně zajíždí, proto se někdy lednice vkládají do skříněk umístěných výše nad podlahu s možností podjet skříňku stupačkami. Trouby a mikrovlnné trouby se umísťují tak vysoko, aby se k nim vozíčkář nemusel shýbat nebo naopak s věcmi manipulovat příliš vysoko. Digestoř musí být umístěna tak vysoko, aby vozíčkář dosáhl na ovládání digestoře a osvětlení digestoře nebo ovládání musí být z digestoře přemístěno do míst, kam vozíčkář dosáhne. Elektrické zásuvky musí být umístěny tak, aby byl vozíčkář schopen z vozíku odpojit elektrické spotřebiče (odpojení spotřebiče ze zásuvek umístěných za podjezdnou pracovní deskou není obtížné, ale ze zásuvek umístěných nad spodními skříňkami bez možnosti podjezdu, je už obtížné, někdy nemožné). Vhodným řešením může být umístění elektrických zásuvek na přední čelo pracovní desky (jak je např. vidět na kuchyňské lince CHEF MATE).

Kuchyňská linka CHEF MATE

(Zdroj foto: firma PROMA REHA, s.r.o.)

 

8.1.4. V bytě se třemi a více obytnými místnostmi, musí být zřízena další samostatná záchodová kabina. Její dveře musí být ven otvíravé a musí mít šířku nejméně 800 mm. Další bezbariérové požadavky nejsou na tuto kabinu kladeny.

Pokud má byt tři a více obytných místností, musí být zřízena další samostatná záchodová kabina. Dveře kabiny musí být otevíravé ven a musí být široké minimálně 800 mm. Kromě potřeby úklidu se nepředpokládá užití kabiny vozíčkáři, proto další bezbariérové požadavky nejsou na kabinu kladeny. Do kabiny je vhodné umístit umyvadlo.

8.1.5. Lodžie, balkony nebo terasy musí mít hloubku nejméně 1500 mm se sklonem podlahy nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) a musí být přístupny v úrovni podlahy bytu s výškovým rozdílem nejvýše 20 mm. Zábradlí smí mít neprůhlednou část do výšky maximálně 600 mm nad podlahou.

8.1.6. Umístění všech prvků ovládaných rukou, zejména vypínače, zásuvky, jističe, dveřní kliky a držadla splachovače, musí být ve výšce 600 až 1200 mm a nejméně 500 mm od pevné překážky. Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm. Ovládání oken musí být nejvýše 1100 mm nad podlahou.

Všechny prvky ovládané rukou (např. vypínače, zásuvky, jističe, ale např. i držadlo splachovače) musí být umístěny v rozmězí od 600 do 1200 mm nad podlahou. Např. zásuvky nesmí být umístěny níže než 600 mm nad podlahou, aby byly přístupné pro osobu sedící na vozíku; manipulace v nižších výškách není bezpečná a pro někoho ani možná. Např. vypínače nesmí být výše než 1200 mm nad podlahou, jinak by mohly být mimo dosahouvou vzdálenost vozíčkáře. Také dveřní kukátko musí být umístěno tak, aby bylo použitelné vozíčkářem.

Umístění ovládacích prvků

8.1.7. Okna v obytných a pobytových místnostech smí mít parapet nejvýše 600 mm nad podlahou.

Aby osoba sedící na vozíku měla možnost vidět i směrem dolů na okolí domu, okna v obytných a pobytových místnostech smí mít parapet ve výšce maximálně 600 mm nad podlahou (pokud by parapet byl níže než ve výšce 400 mm nad podlahou, musí být okno chráněno před proražením - více zde). Pákové ovládání otevírání okna smí být ve výšce maximálně 1100 mm nad podlahou. Z vnější strany okna musí být ve výšce 850 mm nad podlahou instalováno ochranné zábradlí - více zde.

Okno v obytné místnosti

Na obrázku ukázkového bytu výše je v ložnici vyznačen manipulační prostor tak, aby osoba na vozíku měla přístup i k oknu. Při instalaci stínící techniky je nutné pamatovat na to, že ovládání stínící techniky musí být přístupné z manipulačního prostoru - v našem příkladu musí být na pravé straně okna. V druhém pokoji je vhodné umístit kliku i ovládání stínící techniky na levou stranu okna. Stejně tak v obývacím pokoji, kdy je nejlépe přístupné okno vedle dveří. Vhodnou variantou může být i dálkové ovládání stínící techniky.

8.1.8. Rozvody energií v bytě musí být takové, aby nemusela být použita žádná lokální topidla ani ostatní spotřebiče s otevřeným plamenem.

 

8.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

8.2.1. Rozvody energií v bytě musí být takové, aby nemusela být použita žádná lokální topidla ani ostatní spotřebiče s otevřeným plamenem.

8.2.2. Pokoje musí být vybaveny nejméně třemi dvojitými elektrickými zásuvkami umožňujícími užití kompenzačních pomůcek na bázi PC a audiotechniky.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj
Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.