6. Prostory a zařízení

 

6.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

6.1.1. Místo pro vozík musí mít šířku nejméně 1000 mm a hloubku nejméně 1200 mm při čelním nájezdu, u bočního nájezdu je nutno respektovat nejmenší manipulační prostor pro otáčení vozíku podle bodu 1.1.4. přílohy č. 1 k této vyhlášce. Toto místo musí být na rovné podlaze s výhledem na vztažný bod jeviště, promítacího plátna a obdobných prostor. Tato podmínka viditelnosti musí být také splněna v hledišti s předpokladem stání ostatních diváků jako je hlediště sportovních staveb.

Místo pro vozík musí mít šířku minimálně 1000 mm a hloubku minimálně 1200 mm při čelním nájezdu, u bočního nájezdu je nutno respektovat nejmenší manipulační prostor pro otáčení vozíku (při úhlu otáčení vozíku větším než 180° je nejmenším manipulačním prostorem kruh o průměru 1500 mm, při úhlu otáčení vozíku o 90° až 180° je nejmenším manipulačním prostorem obdélník o rozměrech 1200 mm × 1500 mm). Místo pro vozík musí být na rovné podlaze s výhledem na vztažný bod jeviště nebo plátna.

Na následující fotografii je místo pro vozík na balkonu - před příjezdem vozíčkáře se odstraní židle. Místo je chráněno proti sjetí vozíku, madlo nebrání ve výhledu, za vozíkem je dostatečný prostor pro manipulaci s vozíkem.

Místo pro vozík v hledišti - vhodné řešení

Na následující fotografii je místo pro vozík vedle první řady sedadel. Podlaha vedle řady sedadel je rovná, prostor pro manipulaci s vozíkem je dostatečný.

Místo pro vozík v hledišti - vhodné řešení

Na následující fotografii je nevhodně řešené místo pro vozík. Místo pro vozík je vedle osmé řady, kde je kvůli schůdku 9. řady nedostatečný prostor pro manipulaci s vozíkem. Navíc je místo na podlaze se sklonem - po celou dobu představení vozíčkář sedí na skloněném vozíku.

Místo pro vozík v hledišti - nevhodné řešení

Místa pro vozíčkáře musí být umístěna tak, aby z nich byl výhled na vztažný bod - např. u sportovních staveb se musí předpokládat, že lidé sedící v řadách před vozíčkářem, si stoupnou. V takovém případě z těchto míst pro vozíčkáře není vidět, maximálně do zad stojících diváků. Místa pro vozíky jsou umístěna tak, že vozíčkář musí z místa vyjíždět pozadu (kromě prvního vozíčkáře) a nemá dostatečný prostor pro manipulaci s vozíkem za dalšími stojícími vozíčkáři (zvláště pokud mají delší elektrické vozíky). Navíc za místy pro vozíky jsou umístěny židle pro doprovod vozíčkářů. Pokud tedy chce vozíčkář na vzdálenějším místě odjet ze svého místa, musí všechny doprovázející osoby vstát, složit židle a mnohdy je i vynést do prostoru východu.

Místo pro vozík v hledišti - nevhodné řešení

 

6.1.2. Zkoušecí kabina musí mít nejmenší rozměry 1500 mm x 1500 mm.

Minimální rozměry zkoušecí kabiny jsou 1500 mm x 1500 mm, aby v ní mohl vozíčkář využít manipulační plochu o průměru minimálně 1500 mm (to platí, pokud je pro oddělení kabiny od ostatních prostor použitý závěs; pokud jsou použité dveře - musí mít šířku min. 800 mm, musí být šířka kabiny min. 1600 mm). V kabině musí být sklopné sedátko, jehož horní hrana musí být ve výšce 460 mm nad podlahou. Osa sedátka musí být ve vzdálenosti 450 mm od rohu kabiny. Na stěně kabiny musí být ve výšce 800 mm nad podlahou umístěno pevné podélné madlo, dále háček na oděvy ve výšce v rozmezí 1000 - 1200 nad podlahou a zrcadlo, kde spodní hrana zrcadla je ve výšce 600 mm nad podlahou a horní hrana zrcadla je ve výšce 1800 mm.

Zkoušecí kabina

Na následující fotografii je ukázka zkoušecí kabiny. Kabina má dostačující rozměry pro pohyb vozíčkáře. Madla jsou vhodně umístěna, sklopná madla a svislé madlo jsou instalována navíc. Zrcadlo je vhodně protaženo až téměř k podlaze, na druhé straně kabiny je druhé podobné zrcadlo. Věšák je umístěn příliš vysoko. V kabině není sklopné sedátko, je nahrazeno přenosnou stoličkou - nevhodné, stolička má malé rozměry a je vratká.

Zkoušecí kabina

 

6.1.3. Před bazénovým zvedákem nebo zvýšeným okrajem bazénu musí být manipulační plocha o průměru nejméně 1500 mm. Tento okraj musí být 400 až 500 mm vysoký a 300 až 400 mm široký. Přes celou šířku okraje musí být umístěno nejméně jedno madlo. Vzdálenost případných dvou madel musí být 600 mm. Madlo nebo madla musí být řešena v návaznosti na střed manipulační plochy. Hladina vody v bazénu smí být nejvíce 200 mm pod tímto okrajem.

Před bazénovým zvedákem nebo zvýšeným okrajem bazénu musí být volná manipulační plocha o průměru minimálně 1500 mm. Zvýšený okraj musí být široký 300 až 400 mm a vysoký 400 až 500 mm. Přes celou šířku zvýšeného okraje musí být umístěno nejméně jedno madlo (pokud jsou dvě madla, musí být od sebe vzájemně vzdáleny o 600 mm - aby si mezi ně mohl vozíčkář sednout při spouštění do vody).

Prostor před bazénem

Hladina vody v bazénu smí být maximálně 200 mm od hrany zvýšeného okraje bazénu.

Zvýšený okraj bazénu

Na následující fotografii je ukázka bazénového zvedáku. Obsluha zvedáku sjede sedačkou zvedáku do úrovně sedačky vozíku a umístí ji vedle vozíčkáře. Obsluha zvedne sklopné madlo sedačky, vozíčkář si přesedne na sedačku, obsluha sklopí dolů madlo a přesune sedačku zvedáku s vozíčkářem nad hladinu bazénu. Obsluha sjede sedačkou do vody - tady si vozíčkář odklopí madlo a přesedne si do vody. Obsluha sedačku zvedne nad hladinu a umístí tak, aby nikomu nepřekážela. Před zvedákem je dostatečný manipulační prostor pro vozíčkáře (průměr minimálně 1500 mm).

Bazénový zvedák 

 

6.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

Odbavovací a registrační systémy musí umožňovat samostatné užívání osobami se zrakovým postižením, jinak nesmí být použity.

 

6.3. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se sluchovým postižením

Shromažďovací prostory vybavené pro indukční poslech nedoslýchavými osobami nesmí být v jednotlivých podlažích půdorysně umístěny nad sebou.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj
Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.